Oceňovanie nehnuteľnosti v podmienkach SR na konkrétnom príklade

Reklama:

Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy oceňovania nehnuteľnosti na konkrétnom príklade, identifikovať hlavné nedosatky skúmanej problematiky a navrhnúť možnosti ich riešenia.V teoretickej časti sa autor zaoberá základnými pojmami

v oceňovaní nehnuteľností, účelom oceňovania, podkladmi potrebnými pre vypracovanie znaleckého posudku a metodikou vypočítania hodnoty nehnuteľnosti rôznymi metódami v podmienkach Slovenskej republiky. Praktická časť popisuje trhové prostredie oceňovanej nehnuteľnosti, vývoj cien nehnuteľností v SR poďla rôznych kritérií, a indexom cien nehnuteľností. Odhad hodnoty nehnuteľnosti v praktickej časti je pritom zameraný na metódu polohovej diferenciácie a porovnávaciu metódu. Tretia časť je zameraná na identifikovanie nedostatkov pri metóde polohovej diferenciácie a pri porovnávacej metóde. Následne sú k obom metódam navrhnuté možnosti ako odstrániť alebo predísť týmto nedostatkom.

30. 04. 2013

Zdroj: Bc. Marek Tomáš

Reklama:

Podrobne monitorujeme:

Nález Ústavného súdu SR o vyvlastňovacom zákone je účinný  

Zrýchlené vyvlastňovanie už neplatí. Poškodení chcú náhrady  

Primeraná náhrada: Znalecká metodika pri oceňovaní obydlí  

Primeraná náhrada: Oceňovanie nehnuteľností - časté otázky  

Katastrálne konanie od začiatku do konca  

Stát už nebude vyvlastňovat "za babku"  

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza  

Česká republika: Vyvlastňování jako horký brambor  

Nezávislé posudky majú rovnaké chyby  

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť  

Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004  

Konečne primeraná náhrada za vyvlastnenie?  

Poslanci zrušili vyvlastňovanie za vyhláškové ceny  

Vyvlastňovať sa bude za trhové ceny, štátni investori však budú môcť ponúkať iba vyhláškové ceny  

Prejde právna úprava vyvlastňovania na tretí pokus cez legislatívnu radu vlády?  

Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely  

Pripomienka v pripomienkovom konaní k materiálu na rokovanie vlády  

Súd zrušil hromadné vyvlastnenie pozemkov pre železnicu  

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku?  

Ústavný súd SR začal konanie v kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu  

Ako sú stanovené náhrady za vyvlastnenie v Českej republike?  

Ústavný súd bude skúmať celý systém vyvlastňovania na Slovensku  

Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny  

Inštitúcie by mali rozhodovať nestranne  

Vyvlastnenie ako za socializmu?  

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok?  

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky  

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...