Nábrežná komunikácia - budú úradníci vzatí na zodpovednosť?

Reklama:
28. 03. 2004

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ing. Marián Harčarík
Ing. Marián Harčarík
Ing. Jaroslav Greguš
Ing. Jaroslav Greguš
Reklama:

Zákony neporušujú úrady, ale ľudia. Keď Najvyšší súd v právoplatnom rozsudku (č. k. 6 Sž 82/03 zo dňa 29. 10. 2003) zrušil stavebné povolenie pre výstavbu Nábrežnej komunikácie, zároveň tiež rozhodol, že svojim konaním porušili zákon tri konkrétne úrady.

Za každým z týchto protiprávnych konaní stoja konkrétni neanonymní ľudia, ktorí vlastnoručne podpísali inkriminované rozhodnutia a povolenia.

Pozrime sa bližšie na ľudí, ktorí zneužili svoju právomoc kvôli zvýhodneniu investora na úkor práv občanov a zákon porušili tak hrubo, že ich rozhodnutia a postup označil Najvyšší súd v rozsudku za nezákonné.

RSDr. Milan Ambróz

Ako vtedajší vedúci odboru dopravy na krajskom úrade v Prešove podpísal 21. 10. 2002 stavebné povolenie, ktoré bolo neskôr zo strany Najvyššieho súdu právoplatne zrušené pre nezákonnosť. Napriek tomu, že občania ho písomnými podaniami vopred upozorňovali na množstvo nedostatkov, vo svojom rozhodnutí ich označil za neopodstatnené a napísal doslova toto "Uskutočnením stavby ani užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom. Vzhľadom na to, že stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia."

Súd však zistil, že práva účastníkov boli porušené a že priamo z dokumentácie je zrejmá nezákonnosť stavby a porušenie podmienok stavebného zákona.

Z odboru dopravy koncom roka 2003 odišiel. Od 1. 1. 2004 právomoci odboru dopravy prevzal novo vzniknutý Krajský úrad dopravy. Na jeho čelo nastúpil nový prednosta Ing. Peter Jerge.

Ing. Gabriela Korbačková

Ako riaditeľka odboru štátnej správy pozemných komunikácií ministerstva dopravy podpísala 10. 3. 2003 rozhodnutie, ktoré bolo neskôr zo strany Najvyššieho súdu právoplatne zrušené pre nezákonnosť. Napriek tomu, že občania sa podrobne a fundovane odvolali, všetky ich odvolania označila za neopodstatnené a zamietla ich. Vo svojom rozhodnutí doslova napísala: "Po úplnom zistení skutočného stavu veci dospelo (ministerstvo) k záveru, že napadnuté rozhodnutie nie je potrebné zrušiť alebo zmeniť, nakoľko ministerstvo nezistilo v napadnutom rozhodnutí, ani v konaní, ktoré mu predchádzalo, také nedostatky, pre ktoré by sa rozhodnutie muselo považovať za nesprávne."

Najvyšší súd však situáciu videl úplne opačne a v zrušujúcom rozsudku konštatuje, že k porušeniu zákona došlo, keď ministerstvo "v záujme včasnej realizácie verejnoprospešnej stavby (odvolanie) zamietlo a rozhodnutie potvrdilo, hoci vo veci nebol dostatočne zistený skutkový stav".

Koncom roka 2003 sa už na podobných rozhodnutiach jej podpis neobjavuje. Nahradil ho podpis Ing. Petra Bareka, generálného riaditeľa sekcie cestnej infraštruktúry.

Ing. Marián Harčarík

Ako vtedajší vedúci odboru životného prostredia Okresného úradu v Prešove podpísal 10. 4. 2002 súhlas s vydaním stavebného povolenia pre výstavbu Nábrežnej komunikácie. Najvyšší súd sa k tomu v rozsudku vyjadril tak, že nesúlad stavby s územným rozhodnutím mal byť zrejmý aj Okresnému úradu, odboru životného prostredia pred tým, ako vydal súhlas so stavbou. "Na základe uvedeného Najvyšší súd zistil, že v konaní Okresného úradu v Prešove (...) došlo k porušeniu stavebného zákona, Správneho poriadku, VZN mesta Prešov č. 99/2001...," sumarizuje sa v závere rozsudku.

Ing. Marián Harčarík podpísal aj všetky doterajšie vyvlastňovacie rozhodnutia pozemkov a rodinných domov pre výstavbu Nábrežnej komunikácie. Jedno z hromadných vyvlastňovacích rozhodnutí už bolo medzičasom pre nezákonnosť zrušené, výkon ďalších vyvlastňovacích rozhodnutí pozastavil súd. Žiadne dôsledky však voči nemu dodnes vyvodené neboli. Keď sa jeho nadriadený, vtedajší prednosta Okresného úradu v Prešove Ing. Milan Benč stal primátorom Prešova, vymenoval ho začiatkom roka 2003 za vedúceho spoločného stavebného úradu na mestskom úrade v Prešove, kde naďalej vykonáva povoľovanie stavieb a vyvlastňovanie nehnuteľností.

Ing. Jaroslav Greguš

Ako vtedajší vedúci odboru dopravy podpísal prvé stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu, ktoré bolo následne v októbri 2001 zrušené pre porušenie najmenej 16-tich ustanovení zákonov.

Preto v novembri 2001 podalo prednostovi krajského úradu Jozefovi Polačkovi vyše 850 občanov petíciu za odvolanie Ing. Jaroslava Greguša z postu vedúceho odboru. Prednosta Polačko na petíciu v zákonnej lehote nereagoval. Až neskôr konštatoval, že nezistil nič, čo by mohlo byť dôvodom na odvolanie Jaroslava Greguša z postu vedúceho.

V júli 2002 došlo na krajskom úrade k reorganizácii a pôvodný odbor dopravy a cestného hospodárstva bol zahrnutý do nového odboru dopravy, pozemných komunikácii a iných odvetvových vzťahov. Jaroslav Greguš sa stal jeho radovým pracovníkom a na jeho poste ho nahradil RSDr. Milan Ambróz.

Pri reorganizácii orgánov štátnej správy a zániku odboru dopravy ku 1. 1. 2004 prešiel Jaroslav Greguš pracovať do novozriadeného Krajského úradu dopravy v Prešove.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...