Musím udržiavaciu stavebnú prácu ohlásiť úradu?

Reklama:

Obvodová stena susedovho starého rodinného domu je hranicou pozemku. Môžem vydláždiť zámkovou dlažbou do štrkového lôžka dvor až po hranicu pozemku?

26. 10. 2012

Zdroj: Erik Múcska, riaditeľ RK EMU

Reklama:

Dobrý deň,
 
na Vašu otázku ohľadom udržiavacích stavebných prác a ich vplyvu na vlastníka vedľajšieho  pozemku zaujímam nasledovné stanovisko.
 
V časti otázky vplyvu udržiavacích stavebných prác na susednú parcelu je aplikovateľný zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (OZ) a samotné udržiavacie práce sa budú riadiť zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (StZ).
 
Úvodom by som Vás ako i ostatných ctených čitateľov a priaznivcov našej poradne upozornil na Podmienky poskytovania poradenstva, v ktorých sa uvádza: “Predpokladá sa, že niektoré otázky sa vo svojej podstate budú opakovať, preto je vhodné pred zadaním otázky si prečítať aj predchádzajúce Otázky a odpovede. V opačnom prípade je riziko zadania duplicity v merite otázky a takáto nebude zodpovedaná vôbec, prípadne v odpovedi bude občan odkázaný na prečítanie si obdobnej odpovede.“  
  
Vaša otázka vo svojej podstate už bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2012 v tomto článku "Ako mám konať keď sused ohrozuje môj pozemok?", ktorý nájdete medzi odkazmi na konci tohto textu, preto Vás žiadam a zároveň Vás odkazujem si odpoveď podrobnejšie prečítať tam.
 
§123 OZ Vám ako vlastníkovi Vášho pozemku udeľuje dispozičné právo in personam v medziach zákona predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
 
Takže v rámci demokracie si v podstate môžete na svojom pozemku robiť čo chcete, avšak za určitých zákonných obmedzení. Nesmiete totiž pritom Vášho suseda bezdôvodne nad mieru primeraným pomerom obťažovať a/alebo počínať si tak, aby ste vážne ohrozovali výkon jeho práv.
 
Túto Vašu povinnosť konkretizuje §127 ods. 1 OZ v druhej vete takto:

Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
 
V časti otázky vydláždenia dvora po hranicu susedovho pozemku zámkovou dlažbou do štrkového lôžka mám zato, že tak pokojne môžete učiniť aj bez ohlásenia danej práce stavebnému úradu. Oporu nachádzam v §56 písm. h) StZ, ktorý pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d), ohlásenie ani stavebné povolenie nevyžaduje.
 
Ohlásenie udržiavacích stavebných prác podľa §55 ods. 2 písm. d) sa vyžaduje iba v prípadoch udržiavacích prác, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
 
Odporúčam však v každom prípade aspoň príslušnej obci dať na vedomie, že takúto udržiavaciu stavebnú prácu zamýšľate vykonať.
 
Po jej vykonaní, keby Vás sused náhodou v rámci naštrbených susedských vzťahov udal a stavebný úrad by následným vykonaním stavebného dozoru dospel ku skutočnosti, že ste danú udržiavaciu prácu mali podľa §55 ods. 2 písm. d) StZ ohlásiť, v tomto prípade listina, ktorou ste to dali na vedomie obci, by sa mohla v stavebnom konaní použiť ako listina, ktorou ste tú udržiavaciu prácu stavebnému úradu obce ohlásili. Teoreticky by ste však mohli byť sankcionovaný zato, že ste nepriložili situačný výkres práce a že ste práce započali bez písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§57 ods. 1, ods. 2 StZ).
 
Záverom upozorňujem, že pri výkone stavebnej práce majte na pamäti skutočnosť, že prácami nemôžete zasiahnuť do pokojného stavu medzi susediacimi pozemkami. Preto môžete vydláždiť iba tú časť pozemku, o ktorej máte geometrický posudok (zameranie), že patrí do Vášho vlastníctva, alebo aspoň kamennú istotu. V prípade ak prácami zasiahnete do vlastníctva suseda, tento sa môže začať účinne brániť (viď článok "Ako mám konať keď sused ohrozuje môj pozemok?").

S úctou
 
Erik Múcska

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...