Môžu energetici postaviť elektrický stožiar na mojom pozemku bez toho aby ma vyvlastnili?

Reklama:

Otázka: Kontaktovala ma energetická firma, že na mojom pozemku sa má stavať elektrické vedenie a ponúkli mi jednorázovú nahradu s tým, že budem súhlasiť s vecným bremenom umiestnenia stožiaru na mojom pozemku a vytvorením ochranného pásma. S tým nesúhlasím a chcem firme ponúknuť pozemok na predaj. Ak nebudem so vznikom vecného bremena suhlasiť (prechodom ťažkych mechanizmov vznikne trvalé poškodenie poľnohospodárskej pôdy), môže nejaký orgán nariadiť, že tam stožiar aj tak postavia bez toho, aby ma vyvlastnili?

14. 03. 2009

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Odpoveď nájdete v zákone o energetike č. 656/2004 Z. z. (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-energetike/).

V zákone si pozorne prečítajte § 10 "Práva a povinnosti držiteľa povolenia" a v ňom najmä odsek 1 písmeno e):

"Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnený vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa osobitného predpisu.7a)"

Odkaz "7a" je odkaz na stavebný zákon (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/stavebny-zakon/).

Znamená to, že ak ide firmu, ktorá podniká v energetike a má na stožiare stavebné povolenie, tak môže postaviť stožiar aj bez vyvlastnenia Vášho pozemku a aj bez zriadenia vecného bremena cez vyvlastňovacie konanie.

V praxi niekedy energetici pre poriadok oslovia vlastníkov kvôli získaniu dobrovoľného súhlasu so zriadením vecného bremena.

Nemuseli by to urobiť, pretože podľa odseku 5:

"Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba pri výkone oprávnení podľa odseku 1 koná vo verejnom záujme. Oprávnenia podľa odseku 1 sú vecnými bremenami7) spojenými s vlastníctvom dotknutej nehnuteľnosti a sú spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností. Vlastník dotknutej nehnuteľnosti má za zriadenie týchto vecných bremien nárok na poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady. Lehoty na uplatnenie nároku na poskytnutie tejto primeranej jednorazovej náhrady sú rovnaké ako lehoty uvedené v odseku 3."

Z toho vyplýva, že vecné bremeno na Vašom pozemku si možu energetici nechať zapísať na katastri, či s tým súhlasíte alebo nie, a potom vstupovať na Váš pozemok a budovať na ňom stožiare.

Zákon akurát hovorí aj to, že Vy za to máte právo na primeranú jednorazovú náhradu.

Musíte si ju však aktívne uplatniť v lehote podľa odseku 3, ciže do šiestich mesiacov od kedy ste sa o zriadení vecného bremena na Vašom pozemku dozedeli, najneskôr však do 1 roka od kedy sa tak stalo. Ak to nestihnete, Vaše právo na náhradu podľa tohto zákona strácate.

"Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada preukázaných nákladov, ktorú uhrádza držiteľ povolenia. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na náhradu škody alebo nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorí túto škodu alebo obmedzenie vlastníckych práv spôsobili, do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom poškodený dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku škody alebo od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo poškodeného na náhradu škody alebo na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká."

Otázku primeranosti jednorázovej náhrady žiaľ zákon nerieši. Opýtajte sa energetikov, akým spôsobom a podľa čoho určili výšku jednorázovej náhrady, ktorú Vám ponúkli.

Ak Vám energetici spôsobia na majetku škodu, máte právo na náhradu škody. Musíte si ju však opäť aktívne uplatniť a stihnúť lehoty podľa citovaného tretieho odseku.

Celú odpoveď teda možno zosumarizovať tak, že energetici Vás "zo slušnosti" oslovili a ponukli Vám iniciatívne akúsi jednorázovú náhradu, na ktorú aj tak do šiestich mesiacov (jedného roka) máte nárok s tým, že im možno dobrovoľne udelíte súhlas s vecným bremenom v ich prospech.

Udelenie dobrovoľného súhlasu z Vašej strany im dáva istotu do budúcnosti, že sa neskôr nedomôžete nejakej inej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva.

Ak dobrovoľný súhlas neudelíte, energetici majú právo zriadiť vecné bremeno vo Váš neprospech aj bez Vášho súhlasu. V tom prípade Vám energetici žiadne peniaze iniciatívne nevyplatia, ale do šiestich mesiacov (presnejšie viď odsek 3) máte právo ich získať, musíte o ne však požiadať.

Môžete tiež na súde namietať neoprávnený zásah do Vášho vlastníckeho práva, prípadne vymáhať inú výšku náhrady alebo pravidelné platenie nájomného, avšak o takomto niečom by vo Váš prospech musel rozhodnúť všeobecný súd a pravdepodobne pri tom by musel ústavný súd konštatovať, že zákon o energetike je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/) keďže umožňuje neoprávnený zásah do vlastníckého práva.

Cieľ tejto spomenutej cesty je však zatiaľ hypotetický a čaká na vlastníka (resp. skupinu takto dotknutých vlastníkov), ktorý bude schopný a ochotný také súdne konanie vyvolať a dotiahnuť do právoplatného konca.

Je nepravdepodobné, že by energetická firma dobrovoľne súhlasila s platbami nad rámec svojich povinností zákona. To platí o to viac v prípade, ak energetická firma je v súkromnom vlastníctve a účelom jej podnikania je dosahovanie zisku pre svojho vlastníka.

K poslednej časti Vašej otázky: Energetickej spoločnosti môžete ponúknuť Váš pozemok na predaj, avšak tak ako Vás nemôže nikto donútiť kúpiť a zaplatiť za niečo, čo nemusíte kúpiť, tak ani energetickú firmu nič nenúti kúpiť Váš pozemok, keďže svoju činnosť na Vašom pozemku môže vykonávať aj proti Vašej vôli a bez Vášho súhlasu, ak si nechá na katastri zapísať na Vašom pozemku vo svoj prospech vecné bremeno alebo to odôvodní cez § 10 ods. 2 zákona o energetike, ktorý žiaľ umožňuje veľmi "gumový" výklad.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.