Môžu energetici postaviť elektrický stožiar na mojom pozemku bez toho aby ma vyvlastnili?

Reklama:

Otázka: Kontaktovala ma energetická firma, že na mojom pozemku sa má stavať elektrické vedenie a ponúkli mi jednorázovú nahradu s tým, že budem súhlasiť s vecným bremenom umiestnenia stožiaru na mojom pozemku a vytvorením ochranného pásma. S tým nesúhlasím a chcem firme ponúknuť pozemok na predaj. Ak nebudem so vznikom vecného bremena suhlasiť (prechodom ťažkych mechanizmov vznikne trvalé poškodenie poľnohospodárskej pôdy), môže nejaký orgán nariadiť, že tam stožiar aj tak postavia bez toho, aby ma vyvlastnili?

14. 03. 2009

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Odpoveď nájdete v zákone o energetike č. 656/2004 Z. z. (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-energetike/).

V zákone si pozorne prečítajte § 10 "Práva a povinnosti držiteľa povolenia" a v ňom najmä odsek 1 písmeno e):

"Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnený vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa osobitného predpisu.7a)"

Odkaz "7a" je odkaz na stavebný zákon (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/stavebny-zakon/).

Znamená to, že ak ide firmu, ktorá podniká v energetike a má na stožiare stavebné povolenie, tak môže postaviť stožiar aj bez vyvlastnenia Vášho pozemku a aj bez zriadenia vecného bremena cez vyvlastňovacie konanie.

V praxi niekedy energetici pre poriadok oslovia vlastníkov kvôli získaniu dobrovoľného súhlasu so zriadením vecného bremena.

Nemuseli by to urobiť, pretože podľa odseku 5:

"Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba pri výkone oprávnení podľa odseku 1 koná vo verejnom záujme. Oprávnenia podľa odseku 1 sú vecnými bremenami7) spojenými s vlastníctvom dotknutej nehnuteľnosti a sú spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností. Vlastník dotknutej nehnuteľnosti má za zriadenie týchto vecných bremien nárok na poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady. Lehoty na uplatnenie nároku na poskytnutie tejto primeranej jednorazovej náhrady sú rovnaké ako lehoty uvedené v odseku 3."

Z toho vyplýva, že vecné bremeno na Vašom pozemku si možu energetici nechať zapísať na katastri, či s tým súhlasíte alebo nie, a potom vstupovať na Váš pozemok a budovať na ňom stožiare.

Zákon akurát hovorí aj to, že Vy za to máte právo na primeranú jednorazovú náhradu.

Musíte si ju však aktívne uplatniť v lehote podľa odseku 3, ciže do šiestich mesiacov od kedy ste sa o zriadení vecného bremena na Vašom pozemku dozedeli, najneskôr však do 1 roka od kedy sa tak stalo. Ak to nestihnete, Vaše právo na náhradu podľa tohto zákona strácate.

"Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada preukázaných nákladov, ktorú uhrádza držiteľ povolenia. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na náhradu škody alebo nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorí túto škodu alebo obmedzenie vlastníckych práv spôsobili, do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom poškodený dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku škody alebo od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo poškodeného na náhradu škody alebo na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká."

Otázku primeranosti jednorázovej náhrady žiaľ zákon nerieši. Opýtajte sa energetikov, akým spôsobom a podľa čoho určili výšku jednorázovej náhrady, ktorú Vám ponúkli.

Ak Vám energetici spôsobia na majetku škodu, máte právo na náhradu škody. Musíte si ju však opäť aktívne uplatniť a stihnúť lehoty podľa citovaného tretieho odseku.

Celú odpoveď teda možno zosumarizovať tak, že energetici Vás "zo slušnosti" oslovili a ponukli Vám iniciatívne akúsi jednorázovú náhradu, na ktorú aj tak do šiestich mesiacov (jedného roka) máte nárok s tým, že im možno dobrovoľne udelíte súhlas s vecným bremenom v ich prospech.

Udelenie dobrovoľného súhlasu z Vašej strany im dáva istotu do budúcnosti, že sa neskôr nedomôžete nejakej inej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva.

Ak dobrovoľný súhlas neudelíte, energetici majú právo zriadiť vecné bremeno vo Váš neprospech aj bez Vášho súhlasu. V tom prípade Vám energetici žiadne peniaze iniciatívne nevyplatia, ale do šiestich mesiacov (presnejšie viď odsek 3) máte právo ich získať, musíte o ne však požiadať.

Môžete tiež na súde namietať neoprávnený zásah do Vášho vlastníckeho práva, prípadne vymáhať inú výšku náhrady alebo pravidelné platenie nájomného, avšak o takomto niečom by vo Váš prospech musel rozhodnúť všeobecný súd a pravdepodobne pri tom by musel ústavný súd konštatovať, že zákon o energetike je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/) keďže umožňuje neoprávnený zásah do vlastníckého práva.

Cieľ tejto spomenutej cesty je však zatiaľ hypotetický a čaká na vlastníka (resp. skupinu takto dotknutých vlastníkov), ktorý bude schopný a ochotný také súdne konanie vyvolať a dotiahnuť do právoplatného konca.

Je nepravdepodobné, že by energetická firma dobrovoľne súhlasila s platbami nad rámec svojich povinností zákona. To platí o to viac v prípade, ak energetická firma je v súkromnom vlastníctve a účelom jej podnikania je dosahovanie zisku pre svojho vlastníka.

K poslednej časti Vašej otázky: Energetickej spoločnosti môžete ponúknuť Váš pozemok na predaj, avšak tak ako Vás nemôže nikto donútiť kúpiť a zaplatiť za niečo, čo nemusíte kúpiť, tak ani energetickú firmu nič nenúti kúpiť Váš pozemok, keďže svoju činnosť na Vašom pozemku môže vykonávať aj proti Vašej vôli a bez Vášho súhlasu, ak si nechá na katastri zapísať na Vašom pozemku vo svoj prospech vecné bremeno alebo to odôvodní cez § 10 ods. 2 zákona o energetike, ktorý žiaľ umožňuje veľmi "gumový" výklad.

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...