Možno podať podanie alebo odvolanie proti rozhodnutiu vo forme videa?

Reklama:

Môžem podať odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu vo forme videa (obrazového záznamu) alebo zvukového záznamu?

03. 01. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Teoreticky je možné, aby ste obsah svojho podania nahrali pomocou kamery a mikrofónu a v elektronickej forme doručili správnemu orgánu vo forme obrazového záznamu.

V obrazovom zázname sa tak môžete vyjadriť rýchlejšie, presnejšie a názornejšie, ako by ste sa vyjadrili písomne.

Prípadne môžete obrazový záznam vytvoriť na mieste, ktorého sa konanie týka a tak vytvoriť argumenty, ktoré budú prístupnejšie na vnímanie správnemu orgánu a ďalším účastníkom konania.

To všetko sú argumenty, prečo môže byť pre vás vhodnejšie podať podanie vo forme videa.

Pri akejkoľvek forme podania alebo odvolania však musíte dodržať ustanovenia zákona o správnom konaní (správneho poriadku):

§ 19 Podanie

(1) Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.

(2) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

(3) Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.

(4) Podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 5 až 7).

(5) Na žiadosť účastníka konania musí sa prijatie podania potvrdiť.

Pripomíname, že aj pre odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu platia rovnaké zásady, ako pre podanie, pretože odvolanie je len jednou z foriem podania.

Aj odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu je preto vo všeobecnosti možné podať vo forme video odvolania.

Forma video odvolania síce nie je v praxi úplne bežná, ale precedens už existuje a môžete si ho pozrieť.

Týka sa odvolania proti rozhodnutiu správneho orgánu o udelení pokuty za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.

Ako doručiť video podanie?

Domnievame sa, že formou, ktorej by sa nedalo v súčasnosti nič vyčítať, je doručenie "papiera" správnemu orgánu, v ktorom účastník uvedie napríklad tieto nevyhnutné náležitosti podania:

  1. kto podanie podáva, teda meno a priezvisko alebo názov právnickej osoby,
  2. podpis účastníka konania,
  3. odvolávka, že v prílohe je dátový nosič (CD, DVD a pod.) s obrazovým záznamom osoby, ktorá prednáša odvolanie a pokyn, ako môže správny orgán spustiť prezentáciu obrazového záznamu vo forme vnímateľnej ľudskými zmyslami.

Samozrejme, priložený musí byť dátový nosič. Na ňom môžu byť pochopiteľne pripojené v prípade potreby aj ďalšie elektronické dokumenty.

Domnievame sa, že zaslať správnemu orgánu len odkaz na video s podaním na internete by nemuselo postačovať z praktického dôvodu, že súčasťou tzv. administratívneho spisu by bol iba odkaz na video a nie samotný video záznam.

Výhradne elektronické podanie

Inovatívnou, avšak tiež prípustnou formou, by bolo nahratie podania do portálu verejnej správy, ktorý slúži na úradnú komunikáciu a jeho podpísanie "zaručeným elektronickým podpisom", dnes nazývaným ako "kvalifikovaný elektronický podpis". Praktickým obmedzením môže byť obmedzenie veľkosti takto podávaných dokumentov.

Domnievame sa, že prípustné sú aj všetky ďalšie možné formy doručovania podania, ak splnia všetky zákonné podmienky. Trebárs aj podanie vo forme DVD, kde označenie správneho orgánu, označenie veci, označenie účastníka a vlastnoručný podpis účastníka fixkou bude priamo na etikete DVD nosiča.

Samozrejme, úradné procesy na Slovensku sú ešte stále nastavené na "papiere" a tak je rozumné pri výhradne elektronickej ale aj kombinovanej forme doručovania podania myslieť napríklad na detaily, ako je miesto na rýchle potvrdenie prijatia podania v podateľni správneho orgánu, ak sa nevyužije poštová preprava.

Je vhodné urobiť aj opatrenia proti prípadnej zámene nosiča za iný, napríklad uvedením kontrolného súčtu a pod.

Oblasť podávania video podaní je zatiaľ v pionierskej etape. Vývoj a prax isto ukáže ďalšie detaily, ktoré bude potrebné zohľadniť pri tejto inovatívnej forme komunikácie účastníkov konania s orgánmi verejnej moci.

K obsahu podania

To, čo by malo byť obsahom podania, je pochopiteľne nad rámec tohto článku.

Z podania však musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

Keďže obsahom podania zrejme bude aj ústny prejav nejakej osoby, je vždy potrebné dbať na to, aby buď táto osoba bola sama účastníkom konania, ktorá podáva podanie - alebo osoba vo videu bola účastníkom konania písomne splnomocnená na prednesenie podania v mene účastníka konania.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.