Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Reklama:

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou doručenia. Úrady považujú zásielku ako keby za doručenú a mnou prečítanú, aj keď som v tom čase dlhodobo nebol doma. Je to v poriadku?

07. 04. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Doručovanie písomností v správnom konaní je upravené ustanovením § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok"). Uvedené ustanovenia upravujú doručovanie dôležitých písomností, najmä rozhodnutí.

Ak si ako adresát nevyzdvihnete písomnosť do troch dní od jej uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď ste sa o uložení zásielky naozaj nedozvedeli.

Na aplikáciu fikcie doručenia je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky:

  1. adresát sa v mieste doručenia zdržiava,
  2. neúspešný pokus o doručenie s výzvou o opakované doručenie,
  3. neúspešné opakované doručenie a
  4. uloženie zásielky na pošte.

Ako je to so zdržiavaním sa v mieste doručenia?

Jednou zo štyroch podmienok aplikácie fikcie doručenia je podmienka, že adresát sa v mieste doručenia zdržiava.

Zdržiavanie sa v mieste doručenia znamená, že adresát skutočne v mieste doručenia býva a má teda možnosť osobne si zásielku prevziať.

O zdržiavaní sa v mieste doručovania nemožno hovoriť, ak je adresát napríklad na dovolenke, hospitalizácii v nemocnici a podobne.

Ide o také prekážky, pre ktoré nielenže nemohla byť adresátovi písomnosť osobne doručená, ale ani nemal možnosť sa dozvedieť, že písomnosť je uložená na pošte.

Zdôrazňujeme slová "ani nemal možnosť sa dozvedieť, že písomnosť je uložená na pošte".

K otázke zdržiavania sa v mieste doručovania a preukázania tejto skutočnosti sa vyjadril aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze so sp. zn. II. ÚS 278/2011-13 zo dňa 16. júna 2011.

V predmetnom uznesení uviedol, že „dôkazné bremeno preukázať, že adresát sa v čase doručovania v mieste doručovania nezdržiaval, znáša adresát, a nie správny orgán" a uviedol tiež, že „čestné vyhlásenie adresáta, že sa v mieste bydliska nezdržiaval v čase doručovania, však na unesenie dôkazného bremena nepostačuje, lebo ide iba o tvrdenie. Je potrebný aj objektívny dôkaz preukazujúci, že v kritickom čase bol na inom mieste."

Pozor na doručovanie cez úradnú tabuľu!

V mnohých prípadoch úrady doručujú písomnosti len cez úradnú tabuľu. To znamená, že vám ich nezašlú poštou na adresu ale listina určená pre vás je pripnutá na úradnej tabuli.

Svoje úradné tabule majú obce, mestá a aj mnohé úrady.

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli je v týchto prípadoch z právneho hľadiska považované za úplne rovnocenné s tým, ako by vám niekto zásielku naozaj dal do rúk.

Nie je vôbec podstatné, či ste pri úradnej tabuli boli a kde ste boli. Pozerá sa na Vás tak, ako by ste si písomnosť na úradnej tabuli prečítali.

Mnohé úradné tabule sú dostupné aj cez internet. Pre úplnosť treba povedať, že nie všetky písomnosti môžu úrady doručovať "náhradným" spôsobom cez úradnú tabuľu, ale musia ich preukázateľne odovzdať na doručenie pošte konkrétnemu adresátovi.

Pre občana však z toho vyplýva, že by každý mal pravidelne sledovať aspoň úradnú tabuľu vo svojej obci. Pokiaľ je to možné, tak stačí aj cez internet.

Ako často?

Vzhľadom na to, že na reakciu na zverejnenú písomnosť väčšina zákonov necháva lehotu 15 dní, odporúčame sledovať úradnú tabuľu vo svojej obci aspoň raz až dvakrát za týždeň.

Len tak môžete mať celkom veľkú istotu, že sa dozviete včas skutočnosť, ktorá sa Vás môže týkať a budete mať ešte dostatok času nejako účinne reagovať.

Prebieha zmena legislatívy

V súčasnosti prebieha v Národnej rade Slovenskej republiky legislatívna zmena. Týka sa predĺženia lehoty začiatku počítania okamihu fiktívneho doručenia zásielky v prípade je uloženia na pošte.

 

Komplexnejšiu informáciu o problematike doručovania rozhodnutí poštou nájdete v odkaze nižšie.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...