Má policajt právo vykonať osobnú prehliadku ?

Reklama:

Sedíte so známymi v bare, popíjate svoj obľúbený drink v tom za Vami prídu príslušníci policajného zboru, poprosia Vás, aby ste išli s nimi von a následne Vás vyzvú, aby ste z vreciek, vaku, z tašiek vyložili celý ich obsah. Niečo podobné sa Vám môže stať aj na ulici, v rámci tvz. preventívnych akcií polície, ale aj počas jazdy motorovým vozidlom. Má však policajt na takýto postup oprávnenie ? Postupuje v zmysle zákona?

18. 09. 2011

Zdroj: Gabriel Závodský, blog.sme.sk

Reklama:

Keďže riešenie tejto otázky je pomerne obšírne a vzťahuje sa naň niekoľko zákonov, ustanovení zákonov a aj judikatúry pokúsim sa tento môj príspevok napísať čo najvýstižnejšie. Tí z Vás, ktorí budete mať záujem o verziu s paragrafmi a s odkazom na odborné články a judikatúru súdov túto verziu nájdete na stránke www.najpravo.sk.

Osobná prehliadka

Celkom na začiatok je potrebné vysvetliť, že existujú dva druhy osobnej prehliadky, aj keď v druhom prípade, ide len o akúsi obdobu osobnej prehliadky. Osobnú prehliadku upravuje Trestný poriadok. O osobnej prehliadke podľa trestného poriadku je dôležité vedieť, že ju je oprávnený nariadiť predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor a s jeho súhlasom policajt.

Druhou formou osobnej prehliadky je osobná prehliadka vykonávaná príslušníkmi policajného zboru podľa zákona o Policajnom zbore. Osobne by som túto prehliadku nenazýval osobnou prehliadkou, aj odborná literatúra a judikatúra túto prehliadku nazýva ako tvz. "dôvod vykonať bezpečnostná prehliadku".

Podstatou tejto prehliadky je, že policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň (pričom za zbraň sa považuje čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším napr. strelná zbraň, palice, tyče, pod.) a ak ju má, odňať ju.

Ako je zrejmé z definície tvz. bezpečnostnej previerky, policajt je môže vykonať len za účelom presvedčenia sa, či osoba u ktorej vykonáva služobný zákrok má pri sebe zbraň.

Toto "presvedčanie sa" nemôže prebiehať napr. tak, že Vás policajt vyzve, aby ste obsah svojich vreciek vyložili na kapotu auta. Platí totiž zásada, že nikoho nemožno nútiť, resp. inak navádzať na také konanie, ktorým by sa sám usvedčil zo spáchania trestného činu (napríklad osoba má pri sebe zakázané latky a ich vyložením by sa usvedčila spáchaním trestného činu).

Bezpečnostná previerka v zmysle zákona o policajnom zbore môže byť vykonaná len „ohmataním“ za účelom zistenia, či osoba nemá pri sebe zbraň.

Preto vý­zva po­li­caj­tov, aby si oso­ba, vo­či kto­rej sa ne­vy­ko­ná­va žiad­ny slu­žob­ný zá­krok (neboli splnené zákonné podmienky, viď nižšie) vy­lo­ži­la všet­ky ve­ci je nep­ri­ja­teľ­ná a je v roz­po­re so zá­ko­nom. Uve­de­ný pos­tup po­li­caj­tov je ne­zá­kon­ný, na­koľ­ko op­ráv­ne­nie po­li­caj­ta vy­zvať oso­bu na vy­lo­že­nie ve­cí, kto­ré má u se­ba, tak­tiež neexis­tu­je, t. j. nie je up­ra­ve­né v zá­ko­ne o po­li­caj­nom zbo­re a ako som spomenul vyššie osobu nie je možné nútiť, resp. navádzať ju, aby vykonala niečo, čo jej môže privodiť trestné stíhanie.

Ako by mal policajt postupovať?

Prvou a základnou podmienkou je dôvodnosť služobného zákroku (keďže sa ním zasahuje do práv a slobôd garantovaných ústavou), čiže policajt je v zmysle zákona povinný v medziach zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. Je tomu tak z dôvodu, lebo služobným zákrokom sa zasahuje do ústavou garantovaných práv a slobôd.

Z uvedeného vyplýva, že zákon neumožňuje policajtovi svojvoľne sa rozhodnúť, u koho bezpečnostnú prehliadku vykoná (môže len ak je spáchaný trestný čin, priestupok alebo dôvodné podozrenie z ich spáchania). Nemôže ju vykonať napr. u osoby, ktorá sa správa podozrivo, je nervózna alebo má vedomosť, že táto osoba bola v minulosti za trestný čin odsúdená. A to o to viac ju nemôže vykonať z dôvodu tvz. "preventívnej prehliadky". Slovné spojenie „dôvodné podozrenie“ v žiadnom prípade sa nesmie vykladať extenzívne, preto dôvodným podozrením nebude určite nápadité oblečenie, účes, prípadné vykrikovanie na ulici.

Predtým ako policajt pristúpi k samotnej bezpečnostnej prehliadke je povinný poučiť osobu, u ktorej sa bude vykonávať služobný zákrok (bezpečnostná prehliadka) o jej právach zmysle zákona, najmä o práve nevypovedať, nemožnosť privodiť si trestné stíhanie atď. Ak osoba odmietne uposlúchnuť výzvu policajta, policajt by mal takúto osobu predviesť na policajné oddelenie a postupovať v zmysle Trestného poriadku, teda vyžiadať si súhlas prokuratúra na osobnú prehliadku osoby.

Na záver si dovolím poukázať na skutočnosť, že ak policajt vykonaním bezpečnostnej prehliadky, či už tým, že Vás prehľadá osobne a veci Vám odníme on, alebo Vás vyzve na vyloženie vecí, ktoré sa u Vás nachádzajú nepostupuje v zmysle zákona a všetky veci, ktoré takto získal sú ako dôkazy pred súdom absolútne neplatné.

Podrobne monitorujeme:

Susedský spor. Ako pomôže obec alebo mesto?  

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...