Má poisťovňa právo odpočítať amortizáciu pri plnení poisťovne za škodu? Je oprávnené krátenie plnenia poisťovne pri PZP?

Reklama:

Aj Vám poisťovňa krátila poistné plnenie z dôvodu „amortizácie“? Bráňte sa!

04. 04. 2016

Zdroj: odskodne-nehody.sk, pravne.sk

Túto situáciu pozná mnoho vodičov, alebo aj nevodičov, ktorí sa po škodovej udalosti obrátili na poisťovňu so žiadosťou o poskytnutie náhrady škody. Ak bola škoda spôsobená dopravnou nehodou servis Vám po oprave vystavil faktúru na nemalú čiastku. Faktúry ste predložili či už poisťovni, v ktorej mal uzatvorené povinné zmluvné poistenie vinník dopravnej nehody alebo ak ste si za nehodu zodpovedali sami, poisťovni, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie.

Následne ste dostali od poisťovne odpoveď, že faktúry Vám síce uhradí, ale nie v plnej výške. Dožadovali ste sa vysvetlenia, a tak ste požiadali poisťovňu o opätovné prešetrenie poistnej udalosti. V ďalšej odpovedi sa dozviete, že z poistného plnenia Vám poisťovňa odpočítala tzv. „amortizáciu“. Zjednodušene povedané a vysvetlené, opravou Vášho vozidla a použitím nových súčiastok sa Vaše vozidlo zhodnotilo. Ak by Vám poisťovňa preplatila náklady opravy v plnej výške, podľa jej slov by ste sa v dôsledku opravy za použitia nových súčiastok bezdôvodne obohatili, pretože takto opravené vozidlo má v konečnom dôsledku vyššiu hodnotu.

Zdá sa Vám to nelogické a predovšetkým nespravodlivé? Veď takéto takpovediac „zhodnotenie“ Vášho vozidla bolo z Vašej strany nedobrovoľné. Zároveň z praktického hľadiska je pre Vás ťažko uveriteľné, že Vaše vozidlo po odstránení škody spôsobenej nehodou stúplo na hodnote. S obdobnou situáciou a postojom poisťovne sa môžete stretnúť aj v prípade poistenia nehnuteľnosti, či domácnosti.

Povinnosť poisťovne plniť z PZP

Okresný súd Bratislava II rozsudkom zvrátil doterajšiu prax poisťovní uplatňovať pri plnení z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tzv. amortizáciu („technické zhodnotenie“).

Každý prevádzkovateľ motorového vozidla je povinný podľa zákona uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Táto povinnosť existuje veľa rokov. Zmena nastala v roku 2001, keď dovtedajšie zákonné poistenie nahradilo povinné zmluvné poistenie (zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

PZP chráni na jednej strane vodiča (prípadne iného „škodcu“), ktorý nezavinene spôsobí škodu a na druhej strane poškodeného. V prípade škodovej udalosti má poisťovňa, s ktorou má prevádzkovateľ motorového vozidla uzatvorené PZP nahradiť škodu poškodenému.

Problémom je rozsah povinnosti poisťovne. Dlhé roky sa uplatňuje prax, že ak vznikne škoda na staršom motorovom vozidle a pritom nejde o tzv. totálnu škodu, poisťovňa nahradí škodu poškodenému len rozsahu po odpočítaní tzv. amortizácie, nazývanej aj technické zhodnotenie. Poisťovne majú za to, že opravou staršieho vozidla novými súčiastkami sa vozidlo zhodnotilo. Pojem náhrady škody podľa § 442 ods. 1 0bčianskeho zákonníka si interpretujú tak, že to, čo sa do vozidla namontovalo ako nové súčiastky, predstavuje „obohatenie“ vlastníka vozidla (pretože staré súčiastky boli nahradené novými). Súdna prax dosiaľ dávala poisťovniam za pravdu.

Okresný súd Bratislava II však rozsudkom z 25. 9. 2013 (sp. zn. 8C/320/2007-175) odal inú interpretáciu pojmu náhrady škody v súvislosti s povinnosťou poisťovne plniť z PZP. V konaní súd vyhovel žalobe, v ktorej sa žalobca domáhal plnenia od poisťovne vo výške zodpovedajúcej nákladom na opravu (novými súčiastkami), teda nezníženej o amortizáciu (technické zhodnotenie). Okresný súd Bratislava II sa v argumentácii oprel o nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. II.ÚS 2221/07 z 19. 3. 2008.

Okresný súd Bratislava II v odôvodnení uvádza: „Pokiaľ... žalobca... uviedol vozidlo len opäť do stavu zodpovedajúcemu účelu a príslušným normám, zodpovedajú náklady opravy majetkovej ujme, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného. Rovnako, ako v českom prostredí, aj na Slovensku je notoricky známe, že havarované auto po oprave nahradením poškodených dielov novými nezhodnocuje svoju cenu na trhu, naopak...“

Poisťovňa sa proti rozsudku neodvolala, rozsudok už nadobudol právoplatnosť.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...