Diaľnica pri Prešove: Padla ďalšia prekážka pre eurofondové financovanie, tzv. EIA

Reklama:

Ministerstvo životného prostredia vydalo súhlasné záverečné stanovisko k výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh v procese EIA.

11. 03. 2018

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Stanovisko ministerstva k tzv. procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je datované k 28. februáru 2018.

Úspešný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je jednou z viacerých podmienok, aby mohla byť stavba diaľnice pri Prešova financovaná z prostriedkov Európskej únie.

Hoci Národná diaľničná spoločnosť už v minulom desaťročí získala súhlasné stanovisko ministerstva, rozhodla sa svojvoľne nechať naprojektovať diaľnicu v inej trase, než aká bola posúdená ministerstvom. Táto odlišná trasa dokonca získala aj stavebné povolenie.

Slovensko ignorovalo nesúlad

Európska únia, na rozdiel od Slovenskej republiky, dbá pri ochrane životného prostredia na to, aby stavby financované z prostriedkov únie boli nespochybniteľne posúdené.

Zjavný a vedomý rozpor medzi posúdenou trasou a medzi naprojektovanou a povolenou trasou predstavoval jeden z vážnych nedostatkov v príprave tohto úseku stavby diaľnice, ako stavby financovanej z eurofondov.

Nezrovnalosti medzi posúdenou trasou a povolenou trasou boli jedným z viacerých dôvodov odmietnutia jej financovania zo strany Európskej únie.

Slovensko tak úplne zbytočne stratilo niekoľko rokov. Dá sa len dohadovať, že Národná diaľničná spoločnosť rozpor ignorovala preto, lebo pôvodne sa s financovaním diaľnice pri Prešove neuvažovalo z eurofondov.

Počiatkova súťaž

Pripomíname, že verejné obstarávanie zhotoviteľa organizovalo ministerstvo dopravy pod vedením bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Zmluvu s víťazným konzorciom podpísal pred parlamentnými voľbami v roku 2016.

Súťaž dodnes sprevádzajú pochybnosti o tom, že viedla k predraženej cene.

Proces posudzovania vplyvov musela slovenská strana zopakovať pre odlišnú trasu diaľnice, ktorú medzičasom víťazné konzorcium už začalo stavať v roku 2017.

Koncom februára 2018 sa tento proces posudzovania zavŕšil vydaním tzv. záverečného stanoviska.

V písomnom vyhotovení stanoviska ministerstvo "súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh" za predpokladu dodržania všetkých platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v procese povoľovania je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch príslušnej dokumentácie v rámci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov."

Celé znenie stanoviska je k dispozícii verejnosti.

Národná diaľničná spoločnosť by teraz mala zabezpečiť čo najskôr splnenie všetkých ďalších stanovených podmienok, ak majú byť splnené podmienky pre financovanie stavby diaľnice pri Prešove z prostriedkov Európskej únie.

Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo

Na konečné rozhodnutie o tom, či v prípade prešovského úseku získa Slovenská republika na jeho výstavbu eurofondové prostriedky od daňových poplatníkov z bohatších krajín, si však ešte musíme počkať.

Stále ešte nie je verejne zodpovedaná otázka, či tunelový variant diaľnice cez Prešov splňuje podmienky Európskej únie na efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Ak by Slovensko napokon nezískalo eurofondy pre diaľnicu pri Prešove, financovanie jej výstavby z vlastných prostriedkov štátneho rozpočtu by sa mohlo ukázať ako veľmi komplikované a zatiaľ ešte nemá známe riešenie.

 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...