Diaľnica D3, Čadca, Bukov - Svrčinovec

Reklama:

Riešený úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec je navrhnutý ako štvorpruh v kategórii D24,5(80) a začína v km 37,07 D3 pravým dopravným pásom tesne pred križovatkou "Čadca, Bukov". Úsek končí pred križovatkou "Svrčinovec".

17. 11. 2007

Zdroj: NDS, a.s.

Ťah:

D3

Dĺžka:

5787 m

Lokalizácia stavby:

Žilina,

Aktuálny stav stavby:

v príprave

Predpokladaný začiatok výstavby:

09/2009

Predpokladané ukončenie výstavby:

10/2012

TŠ:

technická štúdia Kysucké Nové Mesto - Skalité (1996), dodatok v r. 1997

EIA:

03.11.2000
záverečné stanovisko bolo predĺžené do 01.02.2008

DÚR:

1998
aktualizácia 09/2006

 

Financovanie

Štátna expertíza:

6.165.980.000,- v SKK bez DPH v cenovej úrovni 2006

Spôsob financovania:

príspevok z fondu TEN-T (príprava)
kohézny fond + štátny rozpočet + NDS (výstavba)

Charakteristika úseku

Riešený úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec je navrhnutý ako štvorpruh v kategórii D24,5(80) a začína v km 37,07 D3 pravým dopravným pásom tesne pred križovatkou "Čadca, Bukov". Ľavý dopravný pás je v prevádzke, vrátane tunela "Horelica". Ďalej pokračuje v súbehu so železničnou stanicou Čadca po pravej strane. V týchto miestach diaľnica prechádza v zastavanom území miestnych častí Bukov, Mančovci, U Špindli. Nasleduje mostná estakáda "Podzávoz", ponad rovnomennú miestnu časť. V križovatke "Čadca, Podzávoz" bude mesto pripojené zo severnej strany smerom na Svrčinovec a spolu s križovatkou "Čadca, Bukov" tvoria kompletné napojenie zo všetkých smerov. Diaľnica ďalej prechádza medzi zastavané časti obce Svrčinovec, Pod Hájky, Blažkov, Pod Grapami. Úsek končí pred križovatkou "Svrčinovec".

Objekty na úseku

Mosty:

Na úseku bude vybudovaných 24 mostov, z toho:

  • 13 mostov na diaľnici v celkovej dĺžke 4800 m
  • 3 mosty nad diaľnicou v celkovej dĺžke 426 m
  • 8 ďalších mostných objektov v celkovej dĺžke 215

Križovatky:

Počet križovatiek: 2

  • neúplná mimoúrovňová križovatka "Čadca, Bukov" (dobuduje sa vetva v smere Žilina - Čadca)
  • neúplná mimoúrovňová križovatka "Podzávoz"

Obe križovatky tvoria kompletné napojenie zo všetkých smerov.

Ostatné

Životné prostredie:

V záujme kompenzácie negatívnych účinkov diaľnice a zachovania čo najlepšej ekologickej stability sú v rámci stavby navrhnuté tieto opatrenia: v zmysle hlukovej štúdie sú protihlukové clony a fasádne úpravy dotknutých objektov, ktoré eliminujú hlukové emisie v zmysle vyhlášky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácii. V zmysle imisnej štúdie sa budú komunikácie počas výstavby udržiavať v bezpečnom stave, stavenisková doprava sa bude viesť po navrhnutých cestách, pri cestách v intraviláne sa upraví do vyhovujúcich časov. Ochrana podzemných vôd je zabezpečená systémom odvodnenia (cestnou kanalizáciu, drenážami, ORL, priepustami, kalovými jamami), voda zo spevnených plôch diaľnice, križovatkových vetiev a privádzača bude zachytávaná do kanalizácie a potom cez ORL do recipienta. Vplyv na pôdu je minimalizovaný vhodným umiestnením oporných a zárubných múrov, dočasné zábery sú navrhované v minimálnom množstve. V rámci stavby sa predpokladá minimalizácia navŕšenia ekologickej rovnováhy prírodného prostredia výsadbou náhradnej zelene a vegetačnými úpravami diaľnice, v miestach migrácie zveri návrhom mostov, narušeniu stability územia zabránia sanačné opatrenia.

Vyvolané investície:

Stavba je situovaná v intraviláne mesta Čadca, čo si vyžiada aj demolácie objektov v jej trvalom zábere. Jedná sa predovšetkým o rodinné domy a k nim patriace hospodárske budovy. Stavba D3 si vyžiada aj množstvo preložiek resp. úprav inžinierskych sietí, ide o úpravy vzdušných vedení, diaľkových káblov, káblov NN, úprav káblov zabezpečovacieho zariadenia pre ŽSR, optických káblov, telefónnej siete, úpravy STL plynovodu, vodovodu a vodných tokov. V súvislosti s výstavbou D3 je potrebné preložiť resp. upraviť cestu I/11 v Podzávoze, miestnu komunikáciu pri rušňovom depe, miestnu komunikáciu U Špindli-Bukov, Podhájky, Pod Grapami, v Podzávoze, účelové komunikácie, poľné cesty a chodník pre peších. Medzi vyvolané investície je zaradená aj rekonštrukcia mosta nad železnicou na ceste I/11.

Správy

V súčasnosti je ukončená aktualizácia dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečujú sa podklady potrebné k žiadosti o územné rozhodnutie.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...