Akú záväznosť malo mapovanie územia v roku 1979?

Reklama:

Prídelovou listinou r. 1945 moji rodičia dostali od štátu parcelu spolu so susedovcami, ktorú si delili v 1/2 medzi 2 manželské páry, keďže parcela mala rozmer, delili si ju meraním presne na polovice. R.1979 sme od rodičov kúpili dom s pozemkom,predtým sme boli na KÚ, kde v pozemkovej mape bol zakreslený len jeden dom, pridelili nám geodeta, ten zakreslil geom. plán, ktorý mal slúžiť ku kúpno-predajnej zmluve a mal znázorňovať stavebný pozemok, ktorý chceme kúpiť Na KÚ nám povedali, že je vyhotovený zle, ale v obci prebieha THM, takže komisia nám to zmerá a podľa toho nám zapíšu výmery do LV, takže podkladom do zmluvy bolo zameranie skutočného stavu. Podľa tohto sme namiesto kupovaných 799 m2 dostali 737 m2, akú právoplatnosť má THM?

31. 10. 2012

Zdroj: Erik Múcska, riaditeľ RK EMU

Reklama:

Dobrý deň,

k Vašej otázke o vyjadrenie sa k záväznosti technicko-hospodárskeho merania z roku 1979 zaujímam nasledovné stanovisko.

Politické pozadie a novinky vo vedecko technologickom vývoji prispeli vo výraznej miere k tomu, že v rokoch 1969 až 1981 postupne nastala na území vtedajšej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky druhá etapa technicko – hospodárskeho mapovania (tzv. „THM“) celého územia. Práve táto etapa si vynútila vytvorenie známej smernice č. S-4/7- 1969, ktorá vstúpila do platnosti 1. augusta 1969.

Podľa tejto smernice v modifikovanej verzii po roku 1975 sa teda postupovalo aj pri THM na území Vašej obce v roku 1979, tak ako to uvádzate vo svojej otázke. V rámci konania o obnove katastrálneho operátu (KO) medzi ktoré aj uvedené THM patrí, bolo podľa uvedenej smernice nariaďované miestne prešetrenie v teréne danej obce. Pri tomto prešetrovaní boli prítomní zástupcovia vtedajších jednotlivých orgánov, vlastníci aj užívatelia reálnych pozemkov a okrem rozlohového mapovania prebehlo aj preverovanie druhov pozemkov.

Píšete, že kataster Vám dal na vedomie prebiehajúce meranie vo Vašej obci, neuvádzate však, či ste sa ho Vy, alebo aspoň Vaši rodičia zúčastnili. Ak áno, námietku ste mohli vzniesť už vtedy na mieste.

Mám zato, že kataster Vám práve kvôli prebiehajúcemu THM odmietol geodetom vytvorené vytyčovanie hraníc pozemku Vašich rodičov a ich susedov akceptovať. Údaje, ktoré sa totiž v rámci konania o obnove KO získali boli pre kataster záväzné a preto aj tieto údaje z THM boli zaznamenané na jednotlivé Listy vlastníctva.

Ak správne rozumiem Vašej otázke, geodet pri vytváraní geometrického plánu a vytyčovaní hraníc pozemkov pracoval s rozlohou pozemku 799 m2 (predpokladám, že uvedená rozloha je polovicou z rozlohy uvedenej na prídelovej listine z roku 1945), avšak THM sa zistila skutočná rozloha 737 m2 a Vy sa cítite byť ukrátený o ten rozdiel. Otázne je však to, prečo ste rozlohový rozdiel nenapadli už v roku 1979.

Podľa §100 ods. 2 prvej vety Občianskeho zákonníka sa premlčujú všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva.

To znamená, že aj teraz, 33 rokov po výkone THM, sa môžete žalobou na súde domáhať určenia, či tu právo k tomu zvyšku pozemku je alebo nie tzv. určovacou žalobou. Dokazovanie vo veci však bude pre časový odstup veľmi náročné a pre rozdiel v rozlohe 62 m2 v tom ani veľký význam nevidím.

S úctou

Erik Múcska

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...