Aké sú oprávnenia policajta pri dopravnej kontrole?

Reklama:

Keď mám uzatvorenú zákonnú poistku, ale neplatím to šekom, ale cez internet banking, čo mi môže urobiť policajt, keď nemám potvrdenie o zaplatení pri sebe, ale pritom ju mám zaplatenú?

22. 10. 2012

Zdroj: Erik Múcska, riaditeľ RK EMU

Dobrý deň,

na Vašu otázku ohľadom výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky príslušníkom Policajného zboru zaujímam nasledovné stanovisko.

Na Vami položenú otázku je možné aplikovať zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZCP) spolu so zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZPZP).

Aby Vám príslušník Policajného zboru (ďalej len „Policajt“) v rámci jeho zákonných právomocí pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a spolupôsobení pri jej riadení, vedel skontrolovať platné doklady predpísané ZCP a/alebo iným osobitným predpisom, na ktorý sa uvedený zákon odvoláva, musí Vaše vozidlo zastaviť počas jazdy, pretože musí byť zrejmé, že ste vozidlo riadili naozaj Vy. Hovoríme tomu subjektívna zodpovednosť za vedenie motorového vozidla, prípadne priestupku/ov na úseku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré motorovým vozidlom počas jeho vedenia spáchate.

Tu by som rád ešte na okraj dodal, že nováciou ZCP a to zákonom NR SR č. 68/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2012 sa do praxe zavádza aj tzv. inštitút objektívnej zodpovednosti.

Ten spočíva v tom, že držiteľ vozidla uvedený v technickom preukaze k motorovému vozidlu je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané nasledovné pravidlá cestnej premávky (§6a ZCP):

a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
b) rýchlosť jazdy podľa § 16,
c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky "Stoj, daj prednosť v jazde!" alebo na signál so znamením "Stoj!",
d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,
g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51,
h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

V prípade, ak Policajt pri výkone odhaľovania priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zistí priestupok podľa vyššie uvedeného a má ho aj riadnou dôkaznou silou zadokumentovaný, je to na jeho slobodnej vôli, či uplatní subjektívnu zodpovednosť, to znamená zastaví priamo vodiča motorového vozidla a následne s ním priestupok prejedná v blokovom konaní, alebo uplatní zásadu objektívnej zodpovednosti a priestupok bez samotného zastavenia vodiča odstúpi Dopravnému inšpektorátu v obvode, v ktorom sa priestupok stal. Pre hospodárnosť veci môže konanie prebiehať aj mieste obvyklého pobytu držiteľa vozidla.

V druhom prípade na základe správy Policajta o výsledku objasňovania priestupku začne príslušný dopravný inšpektorát správne konanie, kde prebehne výsluch držiteľa vozidla. Je čisto na ňom, či bude vedieť spoľahlivo správnemu orgánu preukázať nezavinenie priestupku jeho osobou (akurát v tom čase viedol motorové vozidlo niekto iný, komu ho požičal alebo zveril) a uviesť generálie osoby, ktorá vozidlo v daný čas viedla alebo sa mu to nepodarí, v tom prípade zodpovedá za spáchanie priestupku v rovnakej miere, ako keby ho fakticky aj spáchal.

Vo vodičskej praxi som sa v niektorých prípadoch v našej republike (v zahraničí to tak nie je) stretol aj s tým, že Policajt zastavil vodiča motorového vozidla iba z dôvodu, že mu bol nesympatický a/alebo sa naňho na križovatke škaredo pozrel. Občania si mylne myslia, že Policajt ich môže kedykoľvek a za akýmkoľvek účelom zastaviť, aj keď v princípe má v zákone širokú paletu možnosti sa vyhovoriť, aby výkon kontroly vodiča motorového vozidla bol relevantný.

Tieto právomoci sú obsiahnuté v zákone NR SR č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore, kde úlohou Policajta je mimo iného aj:

  • spolupôsobnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
  • dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a spolupôsobnosť pri jej riadení,
  • odhaľovanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňovať a prejednávať,
  • vykonávať pátranie po osobách a pátranie po veciach.

Toto všetko sú dôvody, prečo Vás policajt môže ako vodiča motorového vozidla zastaviť. Majte na vedomí, že ste povinný uposlúchnuť výzvu Policajta, inak sa dopúšťate priestupku proti úseku verejnému poriadku a zároveň ste povinný strpieť aj jeho zákonné oprávnenia v zmysle zákona o policajnom zbore (§34).

Na zodpovedanie položenej otázky si teda požičajme bod 2 a aplikujme do praxe ustanovenie §4 ods. 1 písm.b) ZCP, ktoré viaže vodiča motorového vozidla obligom mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom a osobitným predpisom.

Platným dokladom na vedenie motorového vozidla podľa ZCP je vodičský preukaz a v individuálnych, v tomto zákone stanovených prípadoch, aj lekárska prehliadka a psychologické vyšetrenie držiteľa vodičského preukazu.
Dokladmi na vedenie motorového vozidla podľa osobitných predpisov sa na interpretáciu ZCP rozumejú tieto ďalšie doplnkové doklady:

  • podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: technické osvedčenie vozidla (osvedčenie o evidencii časť I. časť II.), doklad o vykonaní technickej kontroly a doklad o vykonaní emisnej kontroly,
  • podľa ZPZP potvrdenie o poistení zodpovednosti,
  • podľa zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v individuálnych prípadoch vodiči musia na výzvu Policajta predkladať Osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku a kvalifikačná karta vodiča,
  • doklady podľa zákona o cestnej doprave (taxislužba, osobná preprava, autobusová doprava).

§18 ods. 1 ZPZP pojednáva: pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť.

Z uvedeného preto vyplýva, že starosti s tým, či ste zaplatili povinné zmluvné poistenie cez internet alebo poštovou poukážkou poštovému podniku si robiť nemusíte. Policajt totiž nemá oprávnenie pri kontrole platných dokladov na vedenie motorového vozidla od Vás požadovať potvrdenie o jeho zaplatení.

Musí si vystačiť s potvrdením o poistení zodpovednosti, ktoré Vám predpokladám poisťovňa pri uzavretí poistnej zmluvy/návrhu poistnej zmluvy vystavila. Zaväzuje ju tak učiniť neodkladne §11 ods. 1 veta prvá ZPZP.

Ak Vaša otázka pramení z praxe a Policajt od Vás žiadal dôkaz o zaplatení PZP, presiahol svoje zákonom stanovené právomoci, konal kontra legem (proti zákonu), je možné teda naňho na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v kraji, v ktorom sa protiprávne konanie stalo, podať sťažnosť. Túto sťažnosť môžete adresovať aj inšpekcii Ministerstva vnútra, ale nakoľko sa nejedná o trestný čin Policajta, iba o disciplinárny delikt, táto Vaša sťažnosť bude odstúpená na ďalšie riešenie Krajskému riaditeľstvu.

S úctou

Múcska

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...